GDPR

 PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) 

1. Správce osobních údajů 

Společnost Pamiro team s.r.o. se sídlem Palackého nám. 1600, 665 01 Rosice, IČ: 27739121, DIČ: CZ27739121, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 55784, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. 

2. Rozsah zpracování osobních údajů 

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

3. Zdroje osobních údajů 

▪ přímo od subjektů údajů 

▪ veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.) 

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování 

▪ adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e- mailová adresa a jiné obdobné informace) 

▪ další údaje nezbytné pro plnění smlouvy 

▪ údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.) 

5. Kategorie subjektů údajů 

▪ zákazník správce 

▪ zaměstnanec správce 

▪ dopravce 

▪ dodavatel služby 

▪ jiná osoba, které je ve smluvním vztahu ke správci 

▪ uchazeč o zaměstnání 

6. Kategorie příjemců osobních údajů 

▪ velkoobchodníci 

▪ finanční ústavy 

▪ veřejné ústavy 

▪ zpracovatel 

▪ státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy 

▪ další příjemci (např. předání osobních údajů do zahraničí – státy EU) 

7. Účel zpracování osobních údajů 

▪ účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů 

▪ jednání o smluvním vztahu 

▪ plnění smlouvy 

▪ ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce) 

▪ archivnictví vedené na základě zákona 

▪ výběrová řízení na volná pracovní místa 

▪ plnění zákonných povinností ze strany správce 

▪ ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů 

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů 

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce 

technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. 

9. Doba zpracování osobních údajů 

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z přísluš-ných právních předpisů. 

10. Poučení 

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

▪ subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů, 

▪ zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, 

▪ zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, 

▪ zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, 

▪ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, 

▪ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. 

11. Práva subjektů údajů 

1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: 

✓ účelu zpracování, 

✓ kategorii dotčených osobních údajů, 

✓ příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, 

✓ veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, 

✓ skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. 

2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: 

✓ Požádat správce o vysvětlení. 

✓ Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů. 

✓ Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. 

✓ Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů. 

✓ Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo. 

✓ Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce.